Home / Tekstovi (page 2)

Tekstovi

Devet velikih koristi od davanja sadake

Zahvalnost pripada Allahu koji vjerniku uvijek pruža priliku za hajr i korisna djela, koji nagrađuje za sadaku i mnogostruko namiruje za nju, koji voli čestite i koji u svome Kitabu kaže :»Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže»! (Alu Imran, 92. ajet). Hvala …

Čitaj više

Zapostavljeni sunneti Poslanika Muhameda, a.s.

Autor: Dr. Fuad Sedić Praksa našeg naroda je da s djecom izlaze vani, u šetnju, i to se, nažalost, dešava upravo pred noć, ili pred akšam, to jest u vrijeme kada je to Poslanik, s.a.v.s., zabranio i posebno naglasio. Poslanik, s.a.v.s., je naredio da se djeca pred noć sklanjaju s …

Čitaj više

Namaz Božijih poslanika

Autor: Meho Šljivo   Kur’an izričito naglašava da su Božiji vjerovjesnici neizostavno obavljali namaz: …i učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela i da namaz obavljaju, i da milostinju udjeljuju, samo su se Nama klanjali. (Kur’an, 21:73) Iz hadisa Božijeg Poslanika, a.s., saznajemo …

Čitaj više

Sedmorica odabranih

Autor: Elvedin Ibrahimspahić   „Sedmerica će biti u Allahovom hladu kad drugog hlada sem Njegovog ne bude. Među njima su: pravedni imam (vladar), mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allaha, na toj ljubavi se …

Čitaj više

Hadžijski ili Kurban-bajram – simbolika hadža i kurbana u islamskoj tradiciji veoma važna

Dr. hfz. Rifet Šahinović Važnost ovog Bajrama prepoznatljiva je u prebogatom sadržaju činjenica koje se ostvaruju u samim danima bajramovanja, ali isto tako i u obrednim činima prije Bajrama. Snažni osjećaji u susretu sa svetim mjestima, koji jednostavno ispunjavaju svakog hadžiju, sa poštovanjem prepričavaju se tokom cijelog života. Sve su …

Čitaj više

Allahova lijepa imena

Autor: Hafiz dr. Rifet Šahinović   Allah, dž. š., ima najljepša imena i najsavršenija svojstva koja su ljudima poznata iz Kur’ana i hadisa. Tako u kur’anskoj suri El-A’raf (180) stoji: „Allah ima najljepša imena pa Ga po njima zazivajte, i onih se koji skrnave Njegova imena klonite! Njima će biti plaćeno …

Čitaj više

Etički aspekti namaza

Autor: Meho Šljivo  Islamski izvori ističu da namaz sa svojim formalnim sadržajem, kontinuiranim i naizmjeničnim redoslijedom obavljanja u različitim vremenskim intervalima ima ključnu korektivnu ulogu u ponašanju i moralnom izgrađivanju ličnosti. Namaz kojeg čovjek obavlja svjesno i samovoljno u službi je njegovog duhovnog razvoja. Utjecaj namaza na ljudsku dušu je …

Čitaj više

Ljubav i blud

Autor: Autor: Ghazi bin Muhammad bin Tala  Da li u izvanbračnim odnosima ima ljubavi ili se radi samo o strasti i zadovoljavanju želje? Možemo li voljeti nešto što ne voli Allah, dž.š.? Blud je u Kur’anu pokuđena, ona je kažnjiva: za nju se snosi kazna i na dinjaluku i na …

Čitaj više

O sedždi

Autor: Edin Memić   Sedžda znači spuštanje lica (čela i nosa) na tle (zemlju) između dlanova a ispred koljena, pri čemu laktovi trebaju biti odvojeni od zemlje u slučaju kada sedždu čini muškarac dok se to kod žene ne traži, ali zato nožni prsti i kod žene i kod muškarca ne …

Čitaj više

Zikr poslije namaza u džamiji

Autor: Abdullah Hodžić   Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je rekao kako je dizanje glasa pri zikru poslije završenog propisanog namaza bilo prisutno još u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s. (Sahihul-Buhari, knjiga 1, hadis br. 841) Buharija također bilježi da je Ibn Abbas, r. a., rekao: „Znao sam da su završili namaz kada …

Čitaj više