Home / Aktuelno / Zašto je Ihlas “trećina Kur’ana”

Zašto je Ihlas “trećina Kur’ana”

Autor: Dr. Almir Fatić  

Najširu elaboraciju ovog pitanja, prema našim uvidima, ponudila su dvojica poznatih komentatora: Kurtubī i Ibn Kesīr.

Kurtubī pitanje vrijednosti ili odabranosti sure El-Ihlās izlaže u tri aspekta kroz vjerodostojne hadise koje o tome bilježe Buhārī, Muslim i Tirmizī. Ibn Kesīr je mnogo raskošniji mufessir (komentator) u tom smislu. On u svome komentaru navodi mnoge hadise o suri El-Ihlās, koje klasificira u deset tematskih cjelina te valorizira stepen njihove autentičnosti. (Nažalost, Ibn Kesīrova tefsirska raskoš u ovom aspektu sure El-Ihlās nije vidljiva u Skraćenoj verziji Ibn Kesirovog tefsira Muhammed Nesiba er-Rifa’ija, a koja je prevedena u naš jezik; v. Tefsir skraćeno izdanje, 2. izd., Sarajevo, 2002, 1545). Iz Ibn Kesīrovog komentara izdvajamo po jedan hadis iz svake tematske cjeline.

  1. Odabranosti sure El-Ihlās

Buhārī prenosi od Enesa, r.a., da je ispričao: ”Jedan ensarija je imamio ljudima u mesdžidu Kubba’, pa bi svaki put kad bi htio proučiti jednu suru, prvo proučio: Kul Huvallāh, pa onda tu suru. Tako je radio na svakom rekatu. Oni koji su za njim klanjali rekli su: ‘Stalno učiš ovu suru, a onda ti se učini da to nije dovoljno dok ne proučiš još jednu. Ili ćeš je učiti i zadovoljiti se njome, ili ćeš je izostaviti i učiti drugu suru!?” On je odgovorio: ”Ja je neću izostaviti. Ako vam se sviđa da vam tako imamim, nastavit ću, a ako ne, onda ću se povući.” U isto vrijeme držali su ga da je najbolji među njima i nije im se sviđalo da im imami bilo ko drugi mimo njega. Kad je došao Vjerovjesnik, a.s., i oni ga obavijestili o tome, pa je on upitao spomenutog: ”Šta te sprečava da ne postupiš po tome onako kako od tebe traže tvoji drugovi i šta te navodi da ovu suru obavezno učiš na svakom rekatu?” ”Ja volim ovu suru” – odgovorio je. ”Tvoja ljubav prem njoj uvest će te u Džennet” – rekao je Vjerovjesnik, a.s.

  1. Sura El-Ihlās je ravna trećini Kur’ana

Buhārī prenosi od Ebū Se’īda da je neki čovjek čuo od drugoga kako uči suru Kul Huvallāh, i ponavlja je. Kada je svanulo, otišao je Vjerovjesniku, a.s., i, misleći da to nije nešto tako važno, spomenuo mu taj slučaj, pa mu je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ”Tako mi Onoga u čijoj je Ruci moja duša, ona je ravna trećini Kur’ana.”

  • Učenje sure El-Ihlās osigurava Džennet

Imam Mālik prenosi da je Ubejde b. Hunejn da rekao: ”Čuo sam kako Ebū Hurejre govori: ‘Jednom prilikom sam bio kod Resulullaha, a.s., i čuo nekog čovjeka kako uči Kul Huvallāh, pa je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Obavezuje!” – upitao sam: ”A šta obavezuje!” ”Džennet” – odgovori on. (Tirmizī i Nesā’ī)

  1. O ponavljanju sure El-Ihlās

Imam Ahmed prenosi od Mu’āza b. Enesa el-Džuhenija, a on od svoga oca da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Ko prouči Kul Huvallāhu ehad deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu.” Omer je onda rekao: ”A ako se poveća, Allahov Poslaniče?!” – našto mu Resulullah, a.s., odgovori: “Allah je Onaj koji najbolje povećava (nagradu) i Koji je najljubazniji.“ (Također ga prenosi i Dārimī u svome Musnedu).

  1. Dova koju sadrži sura El-Ihlās

Nesā’ī prenosi od Abdullāha b. Burejdea da je njegov otac ušao sa Allahovim Poslanikom, a.s., u džamiju, pa kada je klanjao učio je dovu: ”Bože, molim Te svojim svjedočenjem da nema Boga osim Tebe, Jednoga, Koji si svemu utočište, Onaj ko nije rodio niti je rođen i kome niko ravan nije!” Allahov Poslanik, a.s., rekao mu je: ”Tako mi Onoga u čijoj je Ruci moja duša, molio si Ga Njegovim najvećim imenom kojim, ako se njime nešto traži, On daje, a ako se njime doziva, On se odaziva.”

VI) Učenje sure El-Ihlās deset puta nakon propisanih namaza

Hafiz Ebū Ja’lā el-Mevsilī prenosi od Džābira b. Abdullāha da je rekao: ”Rekao je Allahov Poslanik, a.s., ‘Onaj ko uz iman dođe sa tri stvari ući će na koja god želi džennetska vrata i oženit će se hurijom kojom hoće: sa oprostom svome ubici, sa ispunjenim skrivenim dugom i sa time da je na kraju svakog propisanog namaza učio deset puta Kul Huvallāhu ehad”. Ebū Bekr je rekao: ”Ili sa jednim od toga troje!” ”Ili sa jednim od toga troje” – odgovori Poslanik, a.s.

  1. Učenje sure El-Ihlās prilikom ulaska u kuću

Hafiz Ebu l-Kāsim et-Taberānī prenosi od Džerīra b. Abdullāha da je rekao: ”Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Ko prouči Kul Huvallāh kada ulazi u svoju kuću otklonit će se siromaštvo od porodice te kuće i kuće komšije.” Sened (predajni niz prenosilaca) ovog hadisa je da’īf (slab), smatra Ibn Kesīr.

  • Hadis o učenju sure El-Ihlās u raznim situacijama

Hafiz Ebū Ja’lā prenosi od Alāa Ebī Muhammeda es-Sekafija da je rekao: ”Čuo sam Enesa b. Mālika kako govori: ‘Bili smo sa Allahovim Poslanikom, a.s., na Tebuku, pa je toliko obasjalo sunce kao nikad do tada. Onda je melek Džibril došao Vjerovjesniku, a.s., i on ga je upitao: ‘Džibrile, zašto je sunce ovoliko obasjalo kao nikada do sada?” ‘U Medini je danas umro Mu’āvija b. Mu’āvija el-Lejsī, pa mu je Allah poslao 70.000 meleka da mu klanjaju dženaza-namaz’ – reče Džibril. ‘A čime je to zaslužio?” – upita Poslanik. ‘On je mnogo učio Kul Huvallāhu ehad, noću i danju, hodajući, stojeći i sjedeći. Hoćeš li, Poslaniče, da ti smotam zemlju pa da mu i ti klanjaš dženaza-namaz?’ Poslanik je potvrdno odgovorio i klanjao mu dženazu.”

IX) Vrijednosti sure El-Ihlās kada se uči zajedno sa surama El-Felek i En-Nās

Imam Ahmed prenosi od Ukbea b. Āmira da je rekao: ”Sreo me je Allahov Poslanik, a.as., uzeo za ruku i rekao mi: ‘Amire, hoćeš li da te podučim dobru tri sure koje su objavljene u Tevratu, Indžilu, Zeburu i Kur’anu?’ Rekao sam da hoću pa mi je on proučio Kul Huvallāhu ehad, Kul e’ūzu bi Rabbi l-felek i Kul e’ūzu bi Rabbi n-nās, a potom rekao: ‘Amire, nemoj ih nipošto zaboraviti i nemoj zanoćiti a da ih ne proučiš!”’

  1. X) Zaštita koju pruža sura El-Ihlās

Buhārī prenosi od Aiše, r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., kada bi noću išao u postelju, svaki put skupio šake, a onda bi puhnuo u njih i na njih proučio Kul Huvallāhu ehad, Kul e’ūzu bi Rabbi’l-felek i Kul e’ūzu bi Rabbi n-nās, pa bi njima, koliko bi mu ruke pružale, potrao svoje tijela počevši od glave i lica, zatim po čelu i niz prednji dio tijela, i tako bi učinio tri puta (Ibn Kaṯīr, Tafsīr al-Qur’ān al-ʻaẓīm, 4/734-740).

Zašto je sura El-Ihlās ravna trećini Kur’ana

Hadis u kojem se kaže da je sura El-Ihlās ravna/jednaka trećini Kur’ana najčešće se citira i objašnjava u komentarima Kur’ana. Ovaj hadis citira se u više verzija i bilježi u velikom broju najvjerodostojnijih hadiskih zbirki tako da je neupitna njegova autentičnost. Ibn Tejmijje za njega veli da je to ”jedan od najautentičnijih i najpoznatijih hadisa”. Najučestaliji i najpoznatiji odgovor u komentarima Kur’ana na pitanje zašto je sura El-Ihlās jednaka trećini Kur’ana jeste sljedeći: Kur’an u sebi sadrži tri najvažnija tematska plana: kazivanja o prošlim narodima (kasas), propise (ahkām) i islamski monoteizam (tevhīd). Pošto se Kul Huvallāh u potpunosti bavi tevhidom, ona je u ovom hadisu označena kao trećina Kur’ana.

Komentator Kurtubī ističe da neki učenjaci kažu da je sura El-Ihlās jednaka trećini Kur’ana zbog toga što ona sadrži ime Es-Samed (Sveutočitelj), jer se ovo ime ne navodi ni u jednoj drugoj suri. Također ovaj komentator navodi i mišljenje da je u Kur’anu objavljena jedna trećina propisa (ahkām), jedna trećina obećanja i prijetnji (va’d ve ve’īd), a jedna trećina o Božijim imenima i atribitima (esmā’ ve sifāt). Sura Kul Huvallāh sadrži ovu posljednju trećinu, i zato je ona trećina Kur’ana (al-Ğāmiʻ li aḥkām al-Qur’ān, 246).

Savremeni komentator Sābūnī veli: ”Islamski učenjaci kažu da Kur’an sadrži: značenja (me’ānī), nauke (‘ulūm) i spoznaje (me’ārif). Tri su nauke Kur’ana: tevhīdahkām i kasas. Sura El-Ihlās obuhvata tevhid i zato je ona ravna trećini Kur’ana”. Drugi komentatori, opet, navodi Sābūn, smatraju da se ovim hadisom misli na sevape, tj. ko prouči suru Kul Huvallāh imat će nagradu (sevap) koliko da je proučio trećinu Kur’ana (al-Tibyān fī‘ulūm al-Qur’ān, 3/622).

Imam Ebū Hāmid el-Gazālī ponudio je sljedeće objašnjenje ove tajne:

Znaj da je sura El-Ihlās, dakako, jednaka trećini Kur’ana i uzmi u obzir tri podjele koje smo naveli, a koje govore o važnim pitanjima Kur’ana. Ove tri podjele podrazumijevaju: spoznaju Uzvišenog Allaha, spoznaju Ahireta i spoznaju Pravoga puta. Ove tri podjele predstavljaju važna pitanja, a sve ostalo je prateće (dopunsko). Sura El-Ihlās sadrži jedno od ovoga troga – spoznaju Uzvišenoga Allaha, Njegovu jedinost i čistotu od saučesništva po rodu i vrsti. Ova čistota (takdīs) podrazumijeva negaciju porijekla, djeljivosti i jednakosti (Uzvišenoga Boga). Njegovo svojstvo Samed (Sveutočitelj) znači da ne postoji niko drugi osim Njega ko može ispuniti potrebe ljudi. Istina, ova sura ne govori o Ahiretu i Pravom putu, a već smo kazali da postoje tri važna principa Kur’ana: spoznaja Uzvišenog Allaha, spoznaja Ahireta i spoznaja Pravoga puta. Dakle, ovo je razlog zašto je sura El-Ihlās jednaka trećini Kur’ana, tj. trećini principa Kur’ana, kao što je Vjerovjesnik rekao: ”Hadždž je Arefat”, tj. on je temelj, a ostalo je prateće ili dopunsko (Ğawāhir al-Qur’ān, 61-62).

Preporod.com

About SIF-N

Check Also

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN