Home / Aktuelno / Broj deset u hadisima

Broj deset u hadisima

Autor: Fuad Sedić  Februar 21, 2020  

I broj deset spominje se u Kur’anu, na devet mjesta: „Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen…“ (El-En’am, 160.); „Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset,…“ (El-A’raf, 142.); „Zar oni govore: On ga izmišlja! Reci: Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih, izmišljenih sura,…“ (Hud, 13.); „Tako mi zore i deset noći.“ (El-Fedžr, 1-2.); „Žene su dužne da čekaju četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih muževa.“ (El-Bekare, 234.); „I jedan drugom će tiho govoriti: Niste ostali više od deset dana!“ (Taha, 103.); „…a ako deset napuniš, biće dobra volja tvoja,…“ (El-Kasas, 27.); „A onaj ko ga ne nađe neka posti tri dana u danima hadždža i sedam dana po povratku, – to jeste punih deset dana…“ (El-Bekare, 196.); „Otkup za prekršenu zakletvu je da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite,…“ (El-Maida, 89.) 

Brojni su hadisi u kojima Poslanik, s.a.v.s., spominje broj deset. To se dešavalo u različitim situacijama i prilikama:

Samilost prema mlađima 

Ebu Hurejre, r.a., kazuje: “Allahov Poslanik poljubi Hasan, sina Alijinog, a pored njega je sjedio El-Akre‘ b. Habis Et-Temimi, koji reče: –     Ja imam desetero djece, a nikad ni jedno nisam poljubio. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ga pogleda, pa reče: –    Ko ne bude milostiv prema drugima ni njemu se milost neće ukazati.” (Buhari, Muslim i drugi) 

Poslanikove, s.a.v.s., moralne vrline

Enes, r.a., kaže: “Služio sam Poslanika deset godina, pa mi nikada nije rekao: “Uf” niti je za neki posao, koji sam uradio,  rekao “zašto si to uradio?”, niti za nešto što nisam uradio, “zašto to nisi uradio.” (Buhari, Muslim i Ahmed Tirmizi, Eš-Šemailu, sažetak) 

Vrijednost zikra (spominjanja Uzvišenog Allaha)

Vjerovjesnik s.a.v.s., je rekao: “Ko sto puta kaže: La ilahe illellah, Subhanallah, Allahu ekber /nema boga pored Allaha, slavljen neka je Allah i Allah je najveći’ bit će mu vrednije nego da je oslobodio deset robova i zaklao sedam kurbana.” (El-Edebul-mufred od Buharije, 203) 

„Onaj ko deset puta izgovori: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir! (Nema Boga osim Allaha Jedinog, koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i sva hvala, On je Svemoćan.), poput je onoga ko je ropstva oslobodio četiri osobe od potomaka Ismaila.“ (Muttefekun alejhi)   

Vrijednost donošenja salavata na Poslanika, s.a.vs.

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Ko na mene donese jedan salavat Allah će na njega deset i poništit će mu deset grijeha.” (Nesai, Tirmizi, Ahmed i Hakim)

    Enes i Malik ibn Evs El-Hadesan prenose da je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,  otišao u polje bez ikog u pratnji. Za njim je pošao Omer, r.a., noseći glineni vrč ili drugu posudu. Zatekao ga je u palminom koritu na sedždi, te se skloni u stranu i sjede. Podigavši glavu sa sedžde, Vjerovjesnik, s.a.v.s.,  reče: “Dobro je, Omere, što si uzmakao u stranu kad si me vidio na sedždi, jer je tada Džibril, a.s., bio kod mene i rekao mi: ’Ko na tebe donese jedan salavat Allah će na njega donijeti deset i podići će ga za deset stepeni.’ ”  (Taberani)

Štetnost alkohola 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je prokleo deset osoba u vezi s alkoholnim pićima: onoga ko cijedi (plodove) za alkohol, onoga za koga se cijede, onoga ko pije alkohol, onoga ko ga nosi, onoga kome se nosi, onoga ko ga toči i dijeli, onoga ko ga prodaje, onoga ko se hrani novcem od njegove prodaje, onoga ko ga kupuje, i onoga kome se kupuje.“ (Tirmizi i Ibn Madže) 

Desetorica kojima je obaćan Džennet

Seid ibn Zejd, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Desetorica će u Džennet: Ebu Bekr će u Džennet, Omer će u Džennet, Osman će u Džennet, Alija će u Džennet, Talha će u Džennet, Zubejr ibn Avvam će u Džennet, Sead ibn Malik (Sead ibn Ebi Vekkas) će u Džennet, Abdurrahman ibn Avf će u Džennet, Seid ibn Zejd, r.a., će u Džennet i Ebu Ubejde ibn Džerrah će u Džennet.“ (El-Džamius-sagir, od Sujutija, str.60) 

Vrijednost selama

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je neki čovjek prošao pored Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao: -Esselamu alejkum. Poslanik, s.a.v.s, reče: –  Deset dobrih djela. Nakon toga naiđe drugi čovjek i reče: –       Esselamu alejkum we rahmetullahi. Poslanik će na to: –         Dvadeset dobrih djela. Kasnije naiđe još jedan čovjek i reče: –   Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Tada Poslanik reče: –  Trideset dobrih djela. Malo poslije toga, jedan čovjek ode ne nazvavši selam, pa Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: – Ovaj vaš prijatelj brzo je zaboravio. Kada negdje dođete, nazovite selam i ako htjednete sjesti, sjednite, a kada pođete, opet nazovite selam jer prvi nije ništa preči od drugog.” (Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Hibban – hasen)

Preporod.com

About SIF-N

Check Also

GAZZĀLĪJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJĀ’A (9/9)

Autor: Odabrao: Haris Dubravac   1. Zlo koje nije vječno bolje je od dobra koje nije …