Home / Aktuelno / Vrijednost Bismille u svim poslovima

Vrijednost Bismille u svim poslovima

Vrijednost Bismille u svim poslovima

Autor: Fuad Sedić 

Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio.

Kada su mu mušrici u tom napadu odsjekli prste, Talha uzviknu: Uh! Poslanik mu na to reče: “Da si rekao Bismillah (U ime Allaha), meleki bi te podigli u visinu a ljudi bi to gledali.” Tako je Talha uspio odvratiti mušrike od Poslanika.“ (Nesai, pouzdana predaja)

Iz ove Pejgamberove, s.a.v.s., izreke vidimo kolika je vrijednost izgovoriti Bismillu. Bismillahirrahmanirrahim (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) je ajet sa kojim je Uzvišeni Allah počeo Svoju knjigu Kur’an. To je prvi ajet najodabranije i prve sure u Kur’anu, Fatihe. Upravo zbog toga je vjernicima preporučeno da svako svoj hajirli posao počnu sa Bismillom. U hadisu se kaže: “Svaka stvar koja se počne bez Bismillahirrahmanirrahim je nepotpuna i krnjava.”

Pejgamber, s.a.v.s., je rekao: “Objavljen mi je ajet, koji nije objavljen ni jednom od poslanika, osim meni i Sulejmanu ibn Davudu, a to je: Bismillahirrahmanirrahim (Ibn Merdevejh). Upravo zbog berićeta ovog kur’anskog ajeta, tj. Bismille, cijeli život vjernika treba da bude protkan i ukonponovan sa Bismillom. Bismilla je dar od Allaha i uputa kako da se ophodimo prema stvorenjima i predmetima koji su oko nas.

Prenosi se da je Pejgamber, s.a.v.s., upitan o Bismillahirrahmanirrahim, pa je rekao: “To je jedno od imena Allaha Uzvišenog, a između toga i Najveličanstvenijeg (Allahovog) imena je udaljenost koliko između crnila i bjelila očiju.” Džabir ibn Abdullah je rekao: “Uzvišeni Allah se zakleo Svojom Veličinom, da prilikom čega god se spomene Bismillah, da će u tome dati blagoslov/berićet. Bismilla je pomoć i ključ za svako dobro.

Ona štiti od džehennemske vatre, jer Abdullah ibn Mes’ud, a.s., je kaže: “Ko želi da ga Allah sačuva od devetnaest zebanija (čuvara Džehennema), neka uči Bismillu.”

Jedan od ashaba je jahao skupa sa Pejgamberom, s.a.v.s., pa je jahalica posrnula, te ovaj ashab reče: -Propao šejtan!, a on mu reče: -Ne govori tako, jer se šejtan time povećava i ponosno uzvikuje: -Ja sam ga svojom snagom oborio. Pejgamber mu dalje reče: Kaži: Bismillah, jer time se šejtan smanjuje i postaje sitan kao mušica!” (Ahmed i Nesai)

Čak i kod uobičajenih svakodnevnih poslova i potreba, lijepo je proučiti Bismillu. Počela je sezona sijanja i sađenja. Ne zaboravimo te poslove početi Bismillom, jer sve se zbiva Allahovom moći i davanjem. Proučimo i dovu: “Gospodaru, ja ovo radim u Tvoje ime i znam da ti si Ti Onaj koji odlučuješ kada će pasti kiša i hoće li ovo dati ploda, molim te za berićet i blagoslov u ovom mom trudu. Gospodaru moj, primi ovo djelo od mene.”

Opće poznato je da se Bismilla uči prije početka jela ili pića, kao i na završetku jela se zahvaljujemo Allahu na blagodatima. Pejgamber, s.a.v.s., kaže dječaku koje je skupa s njim jeo: “Dječače, reci Bismillah, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe!” Prilikom ulaska kao i izlaska iz kuće uči se Bismilla i dova. U predaji se kaže: Ko prilikom izlaska iz kuće prouči: Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah/U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema snage ni moći bez Allaha, melek mu kaže: „Upućen si, zaštićen si, sačuvan si“ – i od njega šejtan pobjegne. (Ebu Davud – sahih)

Prilikom spuštanja svoje odjeće i prilikom uzimanja i oblačenja, jer time se štitimo od šejtanskog djelovanja. Uzimanje abdesta obavezno počinjemo Bismillom, jer Pejgamber, s.a.v.s., kaže: “Nema abdesta onome ko prije toga ne spomene Allahovo ime, tj. ne prouči Bismillu.” (Ahmed i autori Sunena)

Prilikom klanja životinja uči se Bismilla. Čak i prije bračnog odnosa, jer Pejgamber, s.a.v.s., kaže: “Ukoliko neko od vas, kada želi prići svojoj supruzi, izgovori Bismillu i kaže: U ime Allaha! Moj Allahu, ukloni od nas šejtana! Ukloni ga i od onoga što nam podariš! Ako iz toga odnosa bude rođeno dijete, šejtan mu nikada neće nauditi!” Bismillom počinje većina zikrova i dova koje se svakodnevno uče.

I kada napuštamo ovaj svijet, prilikom zatvaranja očiju umrlom, kaže se: Bismillahi, ve ala milleti Resulillahi/U ime Allaha i u vjeri Allahovog Poslanika, (Bejheki – sahih), kao i prilikom spuštanja mejjita u kabur, kada se kaže: Bismillahi ve ala sunneti Resulillah/U ime Allaha i po sunnetu Allahovog Poslanika (postupamo). (Ebu Davud i Ahmed – sahih)

U vremenu krize u kulturi izražavanja i pojavi vulgarnosti na svakom mjestu, potrebno je da navikavamo sebe i ostale, posebno našu djecu da uče Bismillu i spominju Allaha u svakoj prilici. Time štitimo i sebe i kao i našu okolinu berićetom tih riječi.

To je kur’anski ajet u kojem ima devetnaest harfova, a za svaki harf se nagrađuje deseterostruko pa i više. To je rečenica koja nas veže sa našim Gospodarom i pomaže nam u slijeđenju našeg Pejgambera, s.a.v.s. Ako kod nekog posla ne spomeneš Bismillu, od tog posla nema hajra ni na ovom ni na Budućem svijetu. Čak i najveći griješnik, kada hoće da uradi neko dobro djelo, treba da prouči Bismillahirrahmanirrahim, jer su u tome, pored Allahovog imena, spomenuta dva svojstva a to je Milostivi, za sva stvorenja (vjernike i nevjernike) i Samilosni, posebno za vjernike. To je Onaj Koji prašta sve grijehe osim širka (pripisivanja Allahu druga), pa zašto da sebi uskraćujemo tu priliku postizanja Allahove milosti i berićeta od Bismille koju izgovorimo.

Preporod.com

About SIF-N

Check Also

NEĆEMO ZABORAVITI GENOCID U SREBRENICI