Home / Aktuelno / ODABRANI HADISI O DOVI, DOVA JE VJERNIKOVO NAJJAČE ORUŽJE

ODABRANI HADISI O DOVI, DOVA JE VJERNIKOVO NAJJAČE ORUŽJE

Allahov poslanik i vjerovjesnik Muhamed, a.s. je rekao: ”Čuvajte se kletve osobe kojoj je nepravda učinjena, jer takve kletve se nose oblacima. Allah Uzvišeni kaže: „Tako Mi Moje moći i veličine, ja ću ti sigurno pomoći pa makar to bilo nakon izvjesnog vremena.“  (Taberani)

Kada nešto tražite od Allaha (dovu Mu upućujete), neka dlanovi vaših ruku budu gore okrenuti, a ne dolje. (Ebu Davud)

Kada čovjek umre, prestaju njegova djela (prestane mu stizati nagrada za djela), osim od tri stvari: trajne sadake (vakufa), nauke kojom se (svijet) koristi i dobro odgojenoga (dobroga) djeteta koje za njega dovu čini. (Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai)

Dova je (istinski) ibadet. (sakupljači 4 Sunena)

Allahu dovu upućujte sa čvrstim ubjeđenjem da će vam dovu uslišati i znajte da Allah ne uslišava (prima) dovu čovjeka čije je srce u gafletu (zaboravu i nemaru) i koji je nepažljiv i neobazriv (zaokupljen drugim stvarima). (Hakim, Tirmizi)

Tražite od Allaha zaštitu (molite Ga da vas sačuva) od teških nesreća, tragičnih posljedica, zle sudbine i da se neprijatelji vašim zlom (nesrećom) ne naslađuju. (Buhari)

Tri dove će biti uslišane: dova postača, dova putnika i dova onoga kome je učinjena nepravda (mazluma). (Ibn Hibban)

Vjernikova dova za svoga odsutnoga brata se ne odbija. (-)

Dova (proučena) između ezana i ikameta neće biti odbijena. (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud)

Dova koristi za otklanjanje (ublažavanje) nevolje (nesreće) koja vas je pogodila (snašla), kao i otklanjanje one koja vas nije pogodila. Stoga, o Allahovi robovi, obraćajte se Allahu dovom. (Hakim)

Traži od Allaha da ti oprosti i da ti zdravlje podari i na ovom i na budućem svijetu. (Buhari, Hakim)

(Aiša!) uči dovu koja nema mnogo riječi, ali je sadržajna i sveobuhvatna: „Gospodaru moj, od Tebe tražim svako dobro ovoga i budućega svijeta, za koje znam i za koje ne znam. Tebi se utječem od svakoga zla ovoga i onoga svijeta, za koje znam i za koje ne znam. Od Tebe molim Džennet i ono što će me njemu približiti od riječi i djela. Tebi se utječem od vatre (džehenemske) i svega onoga što njoj približava od riječi i djela. Tebe molim za ono što te je molio (Tvoj rob i Tvoj Poslanik) Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i Tebi se utječem i tražim zaštitu od onoga od čega je od Tebe tražio zaštitu (Tvoj rob i Tvoj Poslanik) Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a ono što si meni propisao, daj da njegove poslijedice (njegovi svršeci) budu dobri (hajr).” (Ahmed, Ibn Madždže)

Otkup (za eventualne pogreške) jednog skupa (sijela) je da čovjek prouči: „SUBHANEKE ALLAHUMME VE BIHAMDIKE, EŠHEDU EN LA ILAHE ILLA ENTE VAHDEKE, LA ŠERIKE LEKE, ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJKE.“ („Uzvišeni si,  Gospodaru moj, i Tebi pripada svaka hvala. Svjedočim da nema drugog boga, osim Tebe Jedinog. Ti druga nemaš, od Tebe oprost tražim i tebi pokajanje činim.“) (Taberani, Ebu Davud, Ahmed)

Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, legao (da spava), stavio bi ruku pod obraz, a zatim bi proučio: „BISMIKE ALLAHUMME AHJA VE BISMIKE EMUTU.“ („Gospodaru moj, s Tvojim imenom živim i s Tvojim imenom umirem.“) A kada bi se probudio, rekao bi: „ELHAMDU LILLAHILLEZI AHJANA B’ADE MA EMATENA, VE ILEJHIN-NUŠUR.“ („Hvala pripada samo Allahu, koji nas je oživio nakon što nas je umrtvio, i Njemu se sve vraća.“) (sakupljači 4 Sunena)

Kada bi učio dovu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi okrenuo (i podigao) dlanove prema licu. (Taberani)

Kada bi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obuzela neka briga ili tuga, obratio bi se Allahu dž.š., dovom: „JA HAJJU, JA KAJJUMU, BI RAHMETIKE ESTEGISU.“ („O Zivi i Vječni, Ti koji sve održavaš, tražim pomoć  Tvojom milošću.“) (Hakim, hasen))

Kada bi umrloga stavili u mezar, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi izgovorio: „BISMILLAHI, VE BILLAHI, VE FI SEBILILLAHI, VE ‘ALA MILLETI RESULILLAHI.“ („U ime Allaha, uz Allaha, na Allahovom putu i u vjeri Allahovog Poslanika.“) (Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi od svih dova najčešće učio ovu: „RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA ‘AZABEN-NAR.“ („Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na budućem svijetu, i zaštiti nas i sačuvaj od kazne u džehenemskoj vatri.“)  (Buhari, Muslim, Ebu Davud)

Kada se neko od vas, nakon što dođe u neko mjesto (ulogori se) i odsjedne negdje, prouči ovu dovu: „EUZU BIKELIMATILLAHIT-TAMMATI MIN ŠERRI MA HALEK.“ („Allahovim savršenim i potpunim riječima tražim da me sačuva i zaštiti od zla svega onoga što je stvorio.“) Ništa mu u tom mjestu neće nauditi, sve dok iz njega ne preseli (dok ne nastavi put i napusti to mjesto). (Ibn Madždže, Ahmed)

Svakom čovjeku koji učini dovu, Allah će dati ono što traži ili će ga umjesto toga sačuvati zla onoliko koliko vrijedi ta dova, osim ukoliko čini dovu za (ono što je) grijeh, ili čini dovu kojom traži prekidanje rodbinskih veza. (Tirmizi, Ahmed)

Nema bolje dove koju rob čini svome Gospodaru od (dove): „ALLAHUMME INNI ES’ELUKEL-MU’AFATE FID-DUNJA VEL-AHIRETI.“ („Gospodaru moj, molim Te da mi podariš zdravlje i oprost na ovom i na budućem svijetu.“) (Ibn Madždže)

Svakom muslimanu koji uči dovu za svoga odsutnoga brata, melek će reći (govori): „I tebi isto tako.“ (Muslim, Ebu Davud)

Ko vam učini neko dobro nagradite ga za to, a ako ne možete (ne nađete ništa čime bi ga nagradili), onda učinite dovu za njega. ( Taberani)

Koga raduje da mu Allah primi dovu dok je u nevoljama i mukama, neka što više uči dovu dok je u blagostanju i bez problema.  (Ibn Madždže, Tirmizi)

Ko prouči ovu dovu nakon što čuje ezan: „ALLAHUMME RABBEHAZIHID-DA’VETIT-TAMMETIVES-SALATIL-KAIMETI, ATI MUHAMMEDENIL-VESILETE VEL-FADILETE, VEB-ASHU MEKAMEN MAHMUDEN, ELLEZI VE’ATTEH.“ („Uzvišeni Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, podari Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, šefa’at za nas i počasti od Tebe, i proživi ga na pohvaljenom i visokom položaju (mjestu), koje si mu i obećao.“) Zaslužiće (imat će pravo na) moj šefa’at na Sudnjem danu. (Buhari, Sakupljači 4 Sunena)

Određenje ne može spriječiti (promjeniti) ništa, osim dove, niti išta život može produžiti osim dobročinstva. (Tirmizi, Hakim, ovaj hadis je hasen)

Dove će biti primljene sve dok ljudi ne budu žurili i požurivali govoreći: „Učio sam dovu, a nije mi uslišana.“ (Buhari, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Čuvajte se kletve (dove protiv tebe) onoga kome je učinjena nepravda, jer između nje i Allaha nema prepreke. (Buhari, Muslim)

Kada bi uzjahao na devu i krenuo na put, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi tri puta donio tekbir, a zatim proučio: „(SUBHANELLEZI SEHHARE LENA HAZA VE’MA KUNNA LEHU MUKRININ. VE INNA ILA RABBINA LEMUNKALIBUN.) ALLAHUMME INNA NES’ELUKE FI SEFERINA HAZEL-BIRRE VET-TAKVA, VE MINEL-AMELI MA TERDA..“  („Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one (životinje, prijevozna sredstva) služe, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se sigurno Gospodaru svome vratiti. Gospodaru naš, Tebe molimo da nam na ovom putu omogućiš da budemo dobročinitelji i bogobojazni, te da od djela radimo samo ono s čim si Ti zadovoljan…“) (Ibn Madždže, Ahmed)

„Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše, oprosti nam i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!“ (sura El-Bekare, 206. ajet) 

„Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo sa onima dobrima.“ (sura Ali-Imran, 193. ajet) Amin

 (Hadisi se nalaze u poznatom djelu: ”Džami’us-sagir”, Imama Sujutija)

About SIF-N

Check Also

GAZZĀLĪJEVI DRAGULJI MUDROSTI IZ IḤJĀ’A (9/9)

Autor: Odabrao: Haris Dubravac   1. Zlo koje nije vječno bolje je od dobra koje nije …